20-03-2016r. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 20.03.2016 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków naszej jednostki.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu druh Celeszczuk Rafał, który został wybrany jednogłośnie przewodniczącym zebrania. Wśród obecnych druhów został również wybrany protokolant zebrania, którym został druh Pasisz Piotr oraz komisje: mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Zgodnie z przedstawionym porządkiem zebrania został przyjęty porządek zebrania przez Walne zebranie oraz przedstawione sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za rok 2015, a także plany: działalności i finansowe na rok 2016. Po tym Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za okres kadencji Zarządu, który trwał 5 lat. Po tym zostało jednogłośnie udzielone absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Po pierwszej części zebrania zostały przeprowadzone wybory do Zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej. Wybory zostały przeprowadzone jawnie. Zarząd OSP oraz Komisja Rewizyjna OSP w Wiązowie ukonstytuowały się następującą:

 

Zarząd OSP:

Prezes-dh Celeszczuk Rafał
Wice Prezes-dh Pąklak Michał
Naczelnik-dh Ratańczuk Radosław
Zastępca naczelnika-dh Dawidowicz Paweł
Sekretarz-dh Korda Wojciech
Skarbnik-dh Pąklak Jan
Gospodarz-dh Pąklak Marek
Kronikarz-dh Mróz Mateusz

Członek zarządu-Kaczmarczyk Grzegorz

Komisja Rewizyjna OSP:

Przewodniczący-dh Piasecki Piotr
Członek-Dacyszyn Sławomir
Członek-Andrych Damian

Wybory OSPWybory OSP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.